/* Culori linkuri ----------------------------------------------- */

Ce credem?

     Credem că trăim într-o perioadă în care din cauza relativismului moral și a modernismului sau dorinței de a fi pe placul tuturor, o mare parte a acestei lumi a renunțat la adevăr și astfel îl neagă sau ignoră. Cu toate acestea noi suntem și vrem să rămânem consecvenți și credincioși adevărului, susținând că în această lume relativistă există Adevăr, un adevăr unic, absolut și acesta este Domnul Isus Hristos, Cel care a spus:
 „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6

Din dorința de a înlătura orice suspiciune sau neclaritate cu privire la statutul nostru sau credința noastră am creat această pagină menită să explice în mare care este poziția noastră doctrinară, crezul nostru. Deși legal ca organizare suntem înregistrați ca asociație umanitară non – profit prin natura activităților desfășurate de noi și prin colaborarea apropiată cu bisericile evanghelice din România putem spune că aceasta este crezul sau mărturisirea de credință pe care ne-o însușim.

Conform versetului de mai sus preocuparea primordială este mântuirea sufletelor, ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și prin jertfa Domnului Isus să ajungă la Tatăl. De-a lungul timpului am dezvoltat o colaborare foarte strânsă cu multe biserici baptiste, creștine după evanghelie și penticostale din România și străinătate. Micile diferențe doctrinare nu ne-au împiedecat în realizarea marii trimiteri lăsate de Domnul Isus și anume de a predica evanghelia la orice făptură și de a învăța pe toți oamenii, prezentându-le cât mai clar Adevărul. În același timp lucrarea noastră a fost și este deschisă pentru persoane de orice religie sau confesiune religioasă chiar și atei sunt bine primiți în tabere, fără a face nici o discriminare, suntem astfel foarte deschiși însă  pentru o colaborare apropiată suntem și foarte atenți la diversele pericole. Interesul nostru principal este de a crea oportunitățile necesare de a prezenta Evanghelia, dar vrem să facem asta fără a compromite învățătura esențială a Scripturii.

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ:
Această mărturisire doctrinală reflectă tradiția largă, centrală, conservativă  evanghelică despre care credem că este în concordanță cu învățăturile Bibliei şi care a trecut testul istoriei și al experienței.

Noi afirmăm în mod specific următoarele adevăruri doctrinare:

1.   Scripturile
Noi credem că întreaga Biblie este Cuvântul insuflat de Dumnezeu şi că oamenii lui Dumnezeu "au  fost inspiraţi de Duhul Sfânt" ca să scrie cuvintele Scripturii. Biblia este deci fără greşeală (infailibilă) în manuscrisele ei originale. Dumnezeu a păstrat Biblia în mod supranatural şi ea este singura şi ultima autoritate pentru credinţă şi pentru o viaţă, dătătoare de încurajare, călăuzire, mângâiere şi instruire pentru învăţarea neprihănirii  ( 2 Tim.3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

2.   Dumnezeu (Trinitatea)
Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat, veşnic existând în trei persoane distincte (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) fiecare dintre ele fiind în întregime şi în mod egal Dumnezeu; care posedă toată natura şi calităţile divine şi care merită pe deplin închinarea şi slujirea noastră  (Deut.6:4; Mat.28:19; Ioan 1:14; 10:30; 2 Cor. 13:14).

3.   Dumnezeu Tatăl
Noi credem că Dumnezeu Tatăl este prima persoană a trinităţii şi este etern, neschimbabil, atotputernic, atotcunoscător, atotştiutor, atotiubitor, cu totul drept şi sfânt, conducător suveran şi susţinător al Universului . El este Tatăl Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos şi Tatăl tuturor credincioşilor adevăraţi. (Gen.1:1; Efes.4:6; Ioan 1:12-13, 5:19-21, 17:1-5; Isaia 40:21-28, 43:10-13, 46:8-11; Rom.8:14-16).

4.   Dumnezeu Fiul,
Noi credem că Isus Hristos este a doua persoană a trinităţii şi că este singurul Fiu veşnic al lui Dumnezeu care s-a întrupat ca să-L descopere pe Dumnezeu omului, să împlinească profeţiile, şi să devină Salvatorul lumii pierdute. Isus a fost în mod miraculos conceput de Duhul Sfânt; născut din fecioara Maria; a trăit o viaţă fără păcat; a murit pe cruce ca şi înlocuitor, supremul sacrificiu pentru toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile; a fost îngropat , a înviat din morţi în trup; s-a înălţat în mod fizic la cer într-un trup glorificat şi înviat; este aşezat la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi; se va întoarce pe nori să-şi ia mireasa Sa, biserica; şi va veni din nou pe pământ în trup , în mod vizibil şi personal, să încheie istoria omenească şi să aducă la împlinire planul veşnic al lui Dumnezeu prin realizarea judecăţii şi inaugurarea domniei de 1000 de ani care să fie urmată de ţara veşnică. ( Ioan 1:1, 14,18, 3:16;Luca 1:30-35;Fil.2:5-8; Col.2:3,9; Marcu 10:45;Fapte 2:22-24; Ioan 1:29;Rom.3:25-26; Ev.10:5-14; 1 Petru 2:24, 3:18; Ioan 20:20; Fil.3:20-21; Ev.1:3; Rom 8:34; 1 Ioan 2:1; Fapte 1:11; Ev. 9:28; 1 Tes.4:13-18; 2 Tes. 2:7; Matei 24:44;Apoc. 19:11-21, 21-22).

5.   Dumnezeu Duhul Sfânt,
      Noi credem că Duhul Sfânt este a treia persoană a trinităţii care a venit special pe pământ în ziua de Rusalii să-L glorifice pe Hristos şi să împuternicească oamenii să însuşească mântuirea dată de Hristos. El este reprezentantul principal pentru convingerea de păcat şi pentru naşterea din nou. O dată cu mântuirea, Duhul Sfânt dă viaţă nouă, botează credinciosul în trupul lui Hristos (Biserica Lui), locuieşte permanent în credincios şi îl păstrează până în Ziua Răscumpărării. Duhul Sfânt umple (controlează şi călăuzeşte) acei credincioşi care I se supun Lui, îi ajută pe credincioşi ca să aducă roadă, şi le dă putere să trăiască o viaţă liberă de stăpânirea păcatului. Noi de asemenea credem că Duhul Sfânt dă daruri spirituale credincioşilor pentru edificarea bisericii potrivit cu învăţăturile Scripturii.(1 Cor.13:8, 14:22; Ioan 16:7-15; 1 Cor. 6:19, 12:13; Efes.1:13-14, 4:30; Gal. 5:16-17,22,23; Rom. 8:5-13; 1 Petru 4;10, 11; Rom.12:3-8).

6.   Omul
      Noi credem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu prin acţiunea directă a lui Dumnezeu şi nu a ajuns la starea de astăzi prin evoluţie. Omul a fost creat ca să-L glorifice pe Dumnezeu, să-L slujească şi să i se închine, şi să aibă părtăşie cu El. Omul a căzut în păcat prin neascultarea de Dumnezeu, şi a fost supus astfel morţii fizice şi spirituale, care l-a despărţit de Dumnezeu. Natura omului a fost deci coruptă şi el a devenit pierdut , "mort în păcate şi greşeli", şi incapabil să se salveze pe sine însuşi şi să fie din nou într-o relaţie corectă cu Dumnezeu prin meritul sau efortul personal. (Gen.1: 26, 2:16,17, 3:17-24; Isaia 59:1-2, Rom. 3:9-19,23, 5:6-8; Luca 18:26-27; Efes. 2:1-3).

7.   Satana
      Noi credem că Satana este instigatorul răului şi este un duh real, nu doar personificarea răului. El este îngerul căzut care, sub permisiunea suverană a lui Dumnezeu, i-a fost dată domnia temporară asupra pământului. El a fost total învins la cruce, dar realizarea judecăţii sale a fost amânată de Dumnezeu până după domnia de 1000 de ani, când el va fi aruncat  pe veci în iazul de foc. Până atunci, el înşeală lumea şi caută să îşi aşeze împărăţia lui falsă pe pământ ca să-L discrediteze şi să-L hulească pe Dumnezeu, şi să ispitească, să acuze, să atace şi să distrugă credincioşii. Credinciosul îi poate rezista prin credinţă şi încredere în puterea Duhului Sfânt ( Gen.3:1-5; Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19; Iov 1-2; 1 Ioan 5:19; 2 Cor. 11:14; 1 Tim.3:6; 1 Petru 5:8-9;Iacov 4:7;Apoc.12:9,20:1-3,7-10).

8.   Mântuirea
      Noi credem că sângele vărsat a lui Isus Hristos pe cruce este singura bază pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuire, care este darul fără plată al Harului lui Dumnezeu. Mântuirea se face prin lucrarea Duhului Sfânt şi nu poate fi primită prin lucrările sau meritul omului. Mântuirea este primită numai de acea persoană care îşi pune credinţa în lucrarea terminată a Domnului Isus Hristos. Pocăinţa este întoarcerea  totală către Dumnezeu şi separarea de  păcat şi este o parte dar nu separată a credinței. "Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui pe oricine crede" şi cei care Îl primesc pe Isus Hristos prin credință sunt născuți din nou, au păcatele iertate, devin copii ai lui Dumnezeu, sunt o nouă creaţie în Hristos, şi "sunt pecetluiţi de Duhul Sfânt până în ziua Judecăţii", fiind păstraţi aşa de puterea lui Dumnezeu. (Efes.1:7,13-14; Ioan 1:12-13, 3:1-7,14-16; 2Cor.5:17; Rom. 1:16,10:9-10;Efes.2:8-10;Rom. 8:14-17,31-39;Ioan 10:27-29, 14:6; Fapte. 26:20; 1 Pet.1:3-5).

9.   Viaţa Creştină
      Noi credem că fiecare creştin ar trebui să trăiască prin Hristos şi nu pentru sine însuşi şi ar trebui, prin puterea Duhului Sfânt, să îi permită lui Dumnezeu să se manifeste în viaţa lui spre lauda lui Dumnezeu. Ascultând tot mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare credincios ar trebui să se maturizeze şi să devină tot mai mult ca şi Hristos. Prin puterea Duhului Sfânt, fiecare credincios ar trebui să trăiască o viată sfântă; nu să asculte de pornirile firii pământeşti; să-şi exercite darurile spirituale ca să crească trupul lui Hristos; să mărturisească pentru Hristos; să fie implicat în mod personal în facerea de ucenici ca să împlinească Marea Trimitere; să facă fapte bune şi să aducă roade pentru gloria lui Dumnezeu ( Gal.2:20; 1Pet.1:15-16, 2:11, 2 Cor.5:14-15, Rom.6:11-13; Efes.2:10,4:11-12, 4:22-24, 1 Pet.4:10-11; Fapte 1:8; Mat.28:18-20; Col. 1:10; Ioan 15:8,16).

10.  Biserica
       Noi credem că biserica este trupul lui Hristos al cărui cap este Isus şi ai cărei membrii sunt cei care L-au primit cu adevărat pe El prin credinţă. Biserica locală este o parte tangibilă a trupului lui Hristos aşezată într-o anumită locaţie. Pentru că toţi membrii trupului lui Hristos sunt uniţi în Hristos prin acelaşi duh, ei ar trebui să trăiască în dragoste , armonie şi unitate, având aceleaşi scopuri  şi acceptând toate practicile care sunt bazate pe o interpretare sinceră a Bibliei, care nu sunt legate de probleme doctrinare subiective, şi care nu cauzează rupere sau îngreunează mersul lucrării. Scopul bisericii este să Îl facă pe Hristos cunoscut oamenilor, să facă ucenici şi să proslăvească pe Dumnezeu pe pământ ( Fapte 1:8; 1 Cor. 12:12-27, Efes.1:20-23, 4:1-6, 4:12-16; Mat.28:18-20, Ioan 17; Col.1:24-29).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Părerea ta contează!! Exprim-o civilizat.